Vì sao Tham gia YIJIA?

Nếu bạn muốn đăng ký tài khoản cá nhân để mua sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin sau.

(Lưu ý: Hồ sơ dưới đây chỉ được chấp nhận đối với người dùng có nhà tài trợ trực tiếp. Đối với người dùng không có nhà tài trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.)

Trong vòng 5 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email có chứa ID cá nhân và hướng dẫn đăng nhập tài khoản và quản lý tài khoản.

MEMBERSHIP REGISTRATION

  • Personal Details

  • MM slash DD slash YYYY
  • *Please contact our Call Center: +1 888 991 0924 for help if you have no direct sponsor.
Share this Page