Văn phòng Vancouver

Địa chỉ: Phòng 220, 4600 Jacombs Road, Richmond, V6V 3B1, BC, Canada
Giờ làm việc: 10:00SA – 7:00CH Thứ Hai đến thứ Sáu
10:00SA – 6:00CH Thứ Bảy đến Chủ Nhật

Văn phòng Toronto

Địa chỉ: Số 503, 50 Minthorn Blvd Markham, ON, L3T7X8, Canada
Giờ làm việc: 10:00SA – 7:00CH Thứ Hai đến thứ Sáu
10:00SA – 6:00CH Thứ Bảy đến Chủ Nhật

Văn phòng New York

Địa chỉ: Phòng # 10B, 136-33 37th Avenue Flushing, New York 11354, Mỹ
Giờ làm việc: 11:00SA – 8:00CH Thứ Hai đến Chủ Nhật

Văn phòng Los Angeles

Địa chỉ: Phòng 165, 17800 Castleton St, City of Industry,CA 91748, Mỹ
Giờ làm việc: 10:00SA – 7:00CH Thứ Hai đến thứ Sáu

Trung tâm CSKH Bắc Mỹ: 1-888-991-0924

Để lại lời nhắn

    Đăng ký nhận bản tin qua email!

    Select list(s) to subscribe to


    By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: YiJia North America, Suite220, Richmond, BC, V6V3B1, https://www.yijia.ca. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact
    Share this Page